پروژه های جاری
زمان انتشار: 1392/09/03
شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران 
سر تیتر:
شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
متن کامل:
شرح خدمات تهيه گزارش اكتفاي پي جويي تفصيلي كوچكعلي جنوبي ( پتانسيل زغال )


مشاوره و نظارت بر انجام آماده سازي و استخراج وپيشروي راهروهاي افقهاي مختلف و بازگشايي افق هاي پايين تر از 200 متر و ... درمعدن سرب نخلك


انجام خدمات مشاوره ونظارت فني بر انجام آماده‌سازي، استخراج و پيشروي راهروهاي افقهاي مختلف وبازگشايي افقهاي پايينتر از 200- متر و ادامه حفر چاههاي موجود و كارخانه تغليظفعلي و كليه دستگاهها و ماشين‌آلات موجود در معدن سرب نخلك

 
Print
بازگشت