ارتباط با ما

مشخصات حقوقي شركت كان‌آذين (سهامي خاص) به شرح ذيل است :

تاريخ تأسيس : 19/3/70                

شماره ثبت : 83989

كد اقتصادی: 4795-3196-4111

آدرس: تهران - خيابان دكتر شريعتي ـ ابتداي خيابان سميه ـ جنب ساختمان كميته امداد ـ پلاك 22

تلفن : 7-77647121      فاكس : 77633429

آدرس سايت : www. KanAzin.Com

آدرس پست الكترونيكي : Kan _Azin @ KanAzin.Com

Kan _Azin @ Yahoo.Com

تاریخچه و تماس با ما