پروژه های طرح و ساخت

 

رديف

پروژه‌هاي طرح و ساخت

1    

پروژه EPC كارخانه ذغالشويي معدن همكار (راور كرمان)                    بیشتر...

2  

آماده‌سازي، تجهيز، تأمين تجهيزات، نصب و راه‌اندازي و استخراج معدن مس چهل كوره زاهدان       بیشتر ...

3  

احداث جاده دسترسي به معدن چهل كوره زاهدان                   بیشتر ...

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   اطلاعات پروژه های طرح وساخت شرکت