جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تخصص آماده‌سازی و بهره‌برداری معادن

تخصص آماده‌سازی و بهره‌برداری معادن

مطالعات مکانیک سنگ، طراحی روباز و زیرزمینی معادن

خدمات مهندسی و مشاوره، مدیریت طرح و طرح و ساخت برای تخصص آماده‌سازی و بهره‌برداری معادن ارائه می‌شود که جزییات آن در ادامه آورده شده است:

مکانیک سنگ

 • تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی
 • طراحی گمانه های حفاری و نظارت بر اجرای عملیات حفاری
 • انجام آزمایش های آزمایشگاهی
 • تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی
 • بررسی تاثیر آبهای زیرزمینی و سطحی بر خواص مکانیکی سازند های معدن
 • طبقه بندی مهندسی توده سنگ در بخش های مختلف فضاهای زیر زمینی و معادن روباز
 • برآورد پتانسیل شکست های احتمالی و تحلیل پایداری
 • طراحی شیب نهایی پله ها و دیواره ها براساس نتایج تحلیل پایداری
 • طراحی سیستم نگهداری فضاهای زیرزمینی
 • پایش دیواره های معادن روباز و فضاهای زیرزمینی

معادن روباز

 • تعیین پارامترهای فنی و اقتصادی پایه استخراج معدن
 • تعیین روش استخراج روباز و زیرزمینی
 • تعیین ظرفیت سالیانه استخراج
 • طراحی اولیه و بهینه سازی معدن
 • انجام برنامه ریزی تولید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 • ارائه الگوی بهینه حفاری و انفجار
 • انتخاب نوع و تعیین مشخصات و محاسبه تعداد ماشین آلات معادن روباز
 • تعیین نوع و براورد لوازم مصرفی
 • محاسبه احجام استخراجی معدن
 • جانمایی و طراحی دامپ های باطله
 • ارائه برنامه بازسازی معدن با ملاحظات زیست محیطی
 • تعیین تاسیسات سطحی و براورد مساحت ساختمان های سطحی

معادن زیرزمینی

 • طراحی باز کننده ها، شبکه حمل و نقل و فضاهای آماده سازی
 • بررسی روش های حمل و تعیین ماشین آلات مورد نیاز جهت حمل ماده معدنی در فضاهای باربری
 • تعیین ظرفیت سالیانه استخراج
 • انتخاب و طراحی روش های استخراج زیرزمینی
 • طراحی و نظارت بر اجرای سیستمهای تهویه، آبکشی، آبرسانی، روشنایی، شبکه برق و هوای فشرده
 • تعیین تاسیسات سطحی و براورد مساحت ساختمان های سطحی
 • بررسی و تدوین سیستم های ایمنی و امداد و نجات
 • براورد نیروی انسانی مورد نیاز
 • انتخاب نوع و تعیین مشخصات و محاسبه تعداد ماشین آلات معادن زیرزمینی
 • تعیین نوع و براورد لوازم مصرفی
 • تعیین زمانبندی عملیات
 • بررسی اقتصادی (از جمله هزینه ها و درآمدها و جداول مالی)