Search
Close this search box.

پروژه ها

شرکت مهندسین مشاوره کان آذین

این شرکت در طی سالهاي فعالیت خود بیش از 200 پروژه مطالعاتی، طراحی، نظارت و مدیریت طرح هاي صنعتی و معدنی را به انجام رسانده و یا در دست انجام دارد. همچنین شرکت توانایی انجام مطالعات فنی و اقتصادي و بررسیهاي امکان سنجی پروژههاي معدنی و صنعتی در قالب نرم افزار Comfar را نیز دارا میباشد.

0
نیرو متخصص

باتجربه ترین کارشناسان شامل 19 زن و 71 مرد

+ 0
پروژه ها

بهترین شرکت زمان بندی و مدیریت با رتبه های عالی در ایران و اروپا.

+ 0
پروژه های جاری

فقط به ما اعتماد کنید و اجازه دهید کارها به بهترین شکل انجام شود

+ 0
پروژه ها

بهترین شرکت زمان بندی و مدیریت با رتبه های عالی در ایران و اروپا.

درباره پروژه ها

شرکت کان آذین تا کنون بیش از 200 پروژه مهندسی و مشاوره، مدیریت طرح، طرح وساخت در تخصص‌های ذیل انجام داده است.

+ 0
پروژه اکتشافی

فقط به ما اعتماد کنید و اجازه دهید کارها به بهترین شکل انجام شود

+ 0
پروژه صنایع معدنی

بهترین شرکت زمان بندی و مدیریت با رتبه های عالی در ایران و اروپا.

+ 0
پروژه آماده‌سازی و بهره‌برداری معادن

بهترین شرکت زمان بندی و مدیریت با رتبه های عالی در ایران و اروپا.