جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تخصص پی‌جویی و اکتشاف معادن

تخصص پی‌جویی و اکتشاف معادن

در این بخش شناسایی ذخاير معدني با روش‌های مختلف اکتشافی و برنامه ريزي‌هاي اکتشافي در قالب دپارتمان‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، تخمین و ارزیابی ذخیره و نقشه برداری صورت می‌گیرد.

خدمات مهندسی و مشاوره، مدیریت طرح و طرح و ساخت برای تخصص پی‌جویی و اکتشاف معادن ارائه می‌شود که جزییات آن در ادامه آورده شده است:

 • طراحی و اکتشافات ژئوشیمیایی
 • طراحی و اکتشافات ژئوفیزیک
 • طراحی و مطالعات پی‌‌جویی
 • تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، ساختاری و معدنی
 • طراحی و اجرای عملیات حفاری در ترانشه‌های اکتشافی
 • طراحی و نظارت بر عملیات حفاری
 • تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی
 • طراحی و ارائه پایگاه داده

توانمندی‌ها و تجربیات اختصاصی برای این تخصص:

 • طراحی و انجام اکتشافات ژئوشیمیایی با روش رسوب آبراهه‌ای و کانی سنگین، لیتوژئوشیمایی و خاک در  مقیاس‌های ۱:۱۰۰۰۰۰ ۱:۲۵۰۰۰، ۱:۵۰۰۰، ۱:۱۰۰۰
 • طراحی و انجام اکتشافات ژئوفیزیک زمینی به روش مگنتومتری و IP,Rs و پردازش‌های ژئوفیزیک هوابرد
 • طراحی و انجام مطالعات پی‌جویی شامل پیمایش‌های چکشی در قالب پروفیل‌های مختلف و تعیین محدوده‌های امیدبخش حاصل از مشاهدات صحرایی و آنالیز نمونه‌ها
 • تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، ساختاری و معدنی در مقیاس‌های ۱:۲۵۰۰۰، ۱:۵۰۰۰، ۱:۱۰۰۰ به همراه تهیه‌ی نقشه‌ی ماده‌ی معدنی در تونل‌ها، دویل‌ها و … در مقیاس‌های ۱:۱۰۰، ۱:۵۰
 • طراحی، حفر و برداشت ترانشه‌های اکتشافی و ترسیم نیمرخ آنها در مقیاس ۱:۱۰۰ و ۱:۵۰
 • طراحی نقاط مناسب جهت انجام عملیات حفاری گمانه‌ها و نظارت بر عملیات حفاری
 • تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی با استفاده از روش ترسیم مقاطع و روش زمین‌آمار با نرم‌افزارهای Gemcom, Datamine
 • طراحی و ارائه پایگاه داده