جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عملیات شناسایی پهنه کاشمر

عملیات شناسایی پهنه کاشمر

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1398

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (طرح توانمندسازی بخش اکتشاف)

زمان پایان

1399