جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مشاوره برای انجام مطالعات شناسایی و پتانسیل‌یابی مواد معدنی در پهنه اکتشافی شماره ۱۸ استان کرمان

مشاوره برای انجام مطالعات شناسایی و پتانسیل‌یابی مواد معدنی در پهنه اکتشافی شماره ۱۸ استان کرمان

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1395

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

شرکت توسعه بین‌الملل صنعت پارس

زمان پایان

1395