جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه طراحی و نظارت بر عملیات استخراج معدن زیرزمینی سرب نخلک

پروژه طراحی و نظارت بر عملیات استخراج معدن زیرزمینی سرب نخلک

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1391

درصد پیشرفت

100%

کارفرما

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

زمان پایان

1394

فعالیت‌های انجام شده در این پروژه:

  • تهیه طرح‌های کوتاه مدت استخراج و پیشروی‌ها از جمله تونل‌های باربری
  • بمنکرها و دویل‌ها
  • کنترل و نظارت بر عملیات پیشروی‌ها و استخراج.
  • کنترل برنامه زمانبندی عملیات آماده‌سازی و استخراج
  • انجام عملیات نقشه‌برداری و محاسبه حجم عملیات صورت گرفته توسط پیمانکار و بررسی و تایید صورت وضعیت‌های پیمانکار معدن زیرزمینی