جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در ۱۵ محدوده اکتشافی شمال استان کرمان

انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و تفصیلی در ۱۵ محدوده اکتشافی شمال استان کرمان

توضیحات تکمیلی

زمان شروع

1398

درصد پیشرفت

کارفرما

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

زمان پایان

1401